Produktioner

UNDER PRODUKTION


Lärarbok – teori och praktik om latinisering

En lärarbok – latinisering i teori och praktik, är på skrivstadiet. I den kommer Paula att enkelt redogöra för sambandet mellan uttalet och avkodning/kodning, hur man med den strukturell undervisningen latinisering och med en verktygslåda av effektiva tekniker (Prosodia-metoden) kan hjälpa eleverna till grundläggande läsfärdighet på kort tid. Olika språkvetenskapliga och språkpedagogiska begrepp och modeller kommer att belysas i förhållande till latinisering. Termen litterarisering (ist för latinisering) har på sistone börjat användas av några forskare och lärare, som fått ta del av latiniserings teori och metod. Oavsett, handlar det om samma sak.

Boken ger ingående svar på Varför, för Vem, Vad, och Hur. Läs mer här.

Övnings- och diagnostiseringsmaterial

Läs här.


”Lära läsa svenska”

– webbaserat läromedel för latinisering

Behovet av undervisning och läromedel för läsutveckling i svenska för flyktingar och invandrare är mycket stort. Särskilt gäller det gruppen korttidsutbildade. En stor del av de flyktingar som kommer idag har arabiska som modersmål och enda språk. De har stora svårigheter att lära sig läsa på svenska. Bristen på den grundläggande läsförmågan orsakar också att de inte kommer vidare i sin språkutveckling och de klara inte att utveckla den på egen hand, då sfi-studierna är avslutade.

Lära läsa svenska  är ett  webbaserat läromedel för alfabetisering och läsutveckling på svenska för inlärare i svenska som andraspråk och sfi. Läromedlet är under produktion och ommer att anpassas främst till arabisktalande men kan användas även av andra. Det syftar till att ge användarna baskunskaper för att kunna läsa, genom att visa hur svenskans ljud och ortografi samspelar och ge dem muntlig färdighet vad gäller utläsning av ord och meningar.

Läromedlet är plattformsoberoende och inläraren kan alltså använda sig av dator, läsplatta och/eller mobil och framöver andra mobila enheter. Programmet kan användas både i och utanför undervisningen och är självinstruerande genom att läraren finns i programmet.

Många flyktingar kommer sent in i utbildningssystem och har dålig kontinuitet i sin skolgång. Det webbaserade läromedlet ger dem möjlighet att lära på egen hand. På så sätt kan alla som önskar ta del av utbildningen oavsett var man befinner sig. Det passar nyanlända flyktingar, hemmavarande föräldrar och personer i arbetsmarknadsinsatser utmärkt.

Programmet innehåller ett stort antal filmade lektioner med därtill hörande läslistor och interaktiva läs- och skrivövningar med facit. Videolektionerna är mycket korta, i genomsnitt två minuter. Instruktioner och förklaringar skrivs och spelas upp på arabiska


 

Lärobok i jiddisch

Läroboken är ett komplement till det webbaserade läromedlet Familjen Jiddisch. Den kommer att innehålla korta texter på lätt jiddisch och på svenska med varierat innehåll, som följer temana i Familjen Jiddisch baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk. Framför allt kommer det att vara bearbetade folksagor, traditionella och bibliska berättelser.  Till texterna finns övningar, diskussionsfrågor och lärarhandledning. Boken kommer att vara rikt illustrerad och beräknas utkomma i början av 2025.