”Lära läsa svenska”

– webbaserat läromedel för latinisering

produktion senarelagd p g a avsaknad av utvecklingsresurser
Behovet av undervisning och läromedel för läsutveckling i svenska för flyktingar och invandrare är mycket stort. Särskilt gäller det gruppen korttidsutbildade. En stor del av de flyktingar som kommer idag har arabiska som modersmål och enda språk. De har stora svårigheter att lära sig läsa på svenska. Bristen på den grundläggande läsförmågan orsakar också att de inte kommer vidare i sin språkutveckling och de klara inte att utveckla den på egen hand, då sfi-studierna är avslutade.
Lära läsa svenska  är ett  webbaserat läromedel för alfabetisering och läsutveckling på svenska för inlärare i svenska som andraspråk och sfi. Läromedlet är under produktion och kommer att anpassas främst till arabisktalande men kan användas även av andra. Det syftar till att ge användarna baskunskaper för att kunna läsa, genom att visa hur svenskans ljud och ortografi samspelar och ge dem muntlig färdighet vad gäller utläsning av ord och meningar.
Läromedlet är plattformsoberoende och inläraren kan alltså använda sig av dator, läsplatta och/eller mobil och framöver andra mobila enheter. Programmet kan användas både i och utanför undervisningen och är självinstruerande genom att läraren finns i programmet.
Många flyktingar kommer sent in i utbildningssystem och har dålig kontinuitet i sin skolgång. Det webbaserade läromedlet ger dem möjlighet att lära på egen hand. På så sätt kan alla som önskar ta del av utbildningen oavsett var man befinner sig. Det passar nyanlända flyktingar, hemmavarande föräldrar och personer i arbetsmarknadsinsatser utmärkt.
Programmet innehåller ett stort antal filmade lektioner med därtill hörande läslistor och interaktiva läs- och skrivövningar med facit. Videolektionerna är mycket korta, i genomsnitt två minuter. Instruktioner och förklaringar skrivs och spelas upp på arabiska.


https://youtu.be/AFMv8iLih48