Utvärdering av projektet – sammanfattning

Uttalsprojekt 1

Utvärderingsenheten har fått i uppdrag av Folkuniversitetet i Uppsala, att genomföra en utvärdering av Uttalsprojektet, ett projekt riktat till sfi-lärare inom vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Uttalsprojektet startade i september år 2004 och avslutas i september år 2005.

Utvärderingen syftar till att belysa och bedöma Uttalsprojektets måluppfyllelse, dels mål som riktas till lärarna i projektet, dels övergripande mål som formulerats kring kompetenshöjande insatser, metodutveckling och utvecklandet av en modell för att integrera resultat av projektet i utbildningen Svenska för invandrare (sfi).

Den huvudsakliga metoden som använts i utvärderingen är intervjuer. Projektledaren, ansvariga skolledare och samtliga lärare som deltagit i projektet har intervjuats i två omgångar. Intervjuerna genomfördes i slutet av år 2004 och sent under våren år 2005.

Resultaten av utvärderingen visar att måluppfyllelsen är hög i projektet, framförallt vad gäller målen för lärarna, men även de övergripande målen. Samtidigt kan konstateras att det har funnits en del svårigheter under processens gång. Framförallt var det tidsbrist i samband med projektets start, samt brister i organisationen kring schemaläggning som inledningsvis vållade problem. Under den andra halvan av projektet har det blivit betydligt lugnare och lärarnas entusiasm har successivt ökat. Det område som fått mest kritik av lärarna är brister som gäller Lingus. Detta trots att flertalet lärare i projektet är mycket intresserade av att nyttja programmet i sin undervisning. Kritiken handlar om att lärarna upplever att den utbildning de fått under kvällstid inte svarat upp mot de behov de haft då kursen innehöll för lite praktiska övningar. Lärarna upplever också att de i projektet fått för lite hjälp att lära sig göra egna övningar i Lingus. Att många upplevt detta som svårt hänger, enligt utvärderarens bedömning, delvis samman med att många, men inte alla, lärare haft otillräckliga kunskaper generellt i data. Ett annat problem har varit att det tog tid att få den tekniska delen av projektet att fungera.

Projektledaren är nöjd med de resultat projektet åstadkommit. Även skolledarna upplever att projektet fungerat över förväntan. Samtidigt som det återstår en hel del arbete att implementera resultat från Uttalsprojektet och andra utvecklingsprojekt som pågår inom sfi finns en planering för hur detta skall tas till vara. Bland annat kommer lärarna som har deltagit i projektet att samlas i ett gemensamt arbetslag hösten år 2005. All Sfi-undervisning kommer att lokaliseras i samma lokal vilket ger utrymme för en bättre dialog mellan lärarna. Detta bedömer utvärderaren som positivt.

Sammantaget är utvärderarens bedömning att det funnits en främjande skolkultur för utvecklingsarbete inom sfi-utbildningen som varit en positiv grund för utvecklingsarbetet i Uttalsprojektet. Denna bedömning bygger också på den totala bild som framkommit i utvärderingen och som även omfattar resultat kring lärarnas utvecklingsbenägenhet, skolledarnas stöd för detta arbete och inte minst projektledarens engagemang som smittat av sig även på de lärare som deltagit i Uttalsprojektet.

Uppsala 2005-08-14
Charlotte Sävås Nicolaise

Ta gärna del av hela utvärderingen. pdf