Resultat

Uttalsprojekt 1

Projektet visar att:

Det går att höja kompetensen i metodik för uttalsundervisning bland sfi-lärare och att få till stånd förändringar som möjliggör effektivare uttalsträning på en sfi-skola.
Deltagare i sfi, som får effektiv uttalsträning, kan förbättra sitt uttal. Detta gäller även lågutbildade invandrare, som vistats länge i Sverige.
Prosodia-metoden uppskattas av både lärare och deltagare och ger goda resultat.
Databaserade uttalsövningar, som komplement till gruppundervisning, förstärker inlärningen.

Tre olika utvärderingar har gjorts i projektet:

Utvärdering av projektet som helhet – Sammanfattning, Hela utvärderingen
Kompetenshöjningen av lärarna
Deltagarnas tal

Två pilotgrupper, totalt 29 personer, testades och bedömdes. Pilotgrupp 1 hade bott ganska länge i Sverige, var lågutbildade och deras uttal var i behov av reparation. Gruppen fick uttalsträning i 35 timmar. Utvärderingen visar att deltagarnas uttal förbättrats väsentligt. Deltagarna själva uppger att de tycker att uttalet är viktigt och att de vill bli ännu bättre. Pilotgrupp 2 var nybörjare med åtminstone 9-årig grundskola. De deltog i uttalsundervisning i 93 timmar under åtta månader. Vid jämförelse med en kontrollgrupp hade pilotgrupp 2 bättre uttal efter avslutad kurs.