Resultat

Uttalsprojekt 2

Under året har nödvändiga justeringar i programvaran Lingus gjorts och ett dataläromedel för uttalsträning baserat på Prosodia-metoden har testats på Sfi-skolan i Märsta. Läromedlet –

Vasaaaru? kommer att bli klart hösten 07.

Uttalsåret i Märsta har gett goda resultat. Skolan har inrättat ytterligare en datasal, där eleverna kan träna uttal med hjälp av Lingusbaserade läromedel. Lärarna har ökat sin medvetenhet om uttalets betydelse och har börjat använda Prosodia-metoden i sin undervisning. Läs deras utvärdering här.

Ökat intresse för uttal och Prosodia-metoden finns nu på många håll.

Uttalsprojektet har också bidragit till att uttalet lyfts fram i den nya kursplanen för Sfi, Dnr 2006:02176:

”En annan fråga, som i likhet med individuella studieplaner lyfts fram tydligare i förslaget till ny kursplan, är den om uttalet. Ett bra uttal är mycket viktigt för den kommunikativa kompetensen, som i sin tur är tätt förknippad med den sociala kompetensen. ”

 

”Svenskundervisning för invandrare, sfi, ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och att utveckla ett funktionellt nytt språk. Där ingår även ett gott uttal, eftersom det är intimt förknippat med den kommunikativa och därmed också den sociala kompetensen. I uttal ingår även talets rytm och melodi.”

 

 

Ur Uppsala Nya tidning och Sigtunabygden 2006-06-14
I artikeln beskrivs Prosodia-metoden och sfi-deltagare i Märsta berättar hur de upplever undervisningen.