Rektors utvärdering

UTTALSPROJEKTET 3

Uttalsprojekt 3 har pågått i ett år och det har varit en spännande resa. Att personalen har utvecklats och höjt sin kompetens är ett faktum. Det var mycket glädjande att läsa en så positiv utvärdering från de deltagande lärarna.

När projektet inleddes i början av året var Eva Westergård skolledare och hon kunde då konstatera att det fanns ett stort behov och intresse från lärarna vad gällde fortbildning i uttal. 16 lärare visade intresse för att delta i projektet och 15 var med till slutet. Att delta i projektet var dessutom helt frivilligt. Projektet har varit mycket lyckat och har därmed bidragit till en höjning av verksamhetens kvalitet och lärarnas kompetens. Paula Grossman har varit en mycket god pedagog, hon stödde och uppmuntrade lärarna att slutföra projektet på ett tillfredställande sätt.

Att de studerande får en ordentlig uttalsträning redan från början gör också att annan undervisning som grammatik, skriv och läs underlättas. I och med att många studerande går på praktik eller jobbar redan från början är uttalsträning mycket viktigt. För att bli bemött rättvist på en arbetsplats eller ute i samhället räcker det inte med att kunna det svenska språket utan uttalet är också av största vikt.

Projektet positiva sidor:

• Projektet har inneburet att lärarna nu har nya moderna verktyg och teorier för att sin undervisning i prosodi.

• Stor medvetenhet om uttalets vikt och betydelse finns nu även från icke deltagande lärare på skolan.

• Förbättring av undervisningen i klassrummen

• Programmet (Vasaaaru?) används nu i den reguljära undervisningen.

• En sidovinst av projektet är att lärarna blivit bättre på modern teknik, då det ingick att behärska detta för att slutföra projektet.

Projektets mindre bra sidor:

• Problem med tekniken inledningsvis • Antal timmar som lärarna behövde för att slutföra projektet var underskattat, vilket innebar att projektet blev dyrare än vad jag trodde inledningsvis.

Södertälje den 4 februari 2008

Jakob Thunell Biträdande rektor